Stadgar

För Svensk samhällsodontologisk förening

§ 10 Styrelsen § 11 Ordföranden § 12 Sekreteraren § 13 Skattmästaren § 14 Valberedeningen § 15 Revisorerna

§ 1

Föreningen har till syfte att verka för en god oral hälsa att främja samhällsodontologins utveckling

§ 2

Medlemskap kan förvärvas av tandläkare, som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund med intresse för samhällsodontologi / munhälsovård. Ansökan om medlemskap göres skriftligen till styrelsen som beslutar om inval. Efter särskild prövning kan medlemskap även beviljas annan än medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

§ 3

Medlemsavgift erlägges årligen till föreningen för löpande kalenderår före den 1 maj med belopp, som bestäms vid ordinarie sammanträde (årsmöte). Medlem som icke senast den 1 september erlagt stadgad avgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4

Föreningen håller ordinarie sammanträde (årsmöte) en gång varje år före november månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde hålles på beslut av styrelsen eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen.

§ 5

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 6

Kallelse till ordinarie sammanträde delgivs föreningens medlemmar per post senast 6 veckor före sammanträdet, för extra sammanträde senast 2 veckor före sammanträdet.

§ 7

Vid ordinarie sammanträde skall följande ärenden förekomma:

1.    Fråga om sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst
2.    Val av två justeringsmän
3.    Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår
4.    Revisorernas berättelse
5.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6.    Bestämmande av årsavgift för nästkommande kalenderår
7.    Val av ordförande för en mandattid på två år (vartannat år)
8.    Val av två styrelseledamöter för en mandattid på två år
9.    Val av valberedning
10.    Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under löpande kalenderår
11.    Föreliggande frågor
12.    Övriga ärenden

§ 8

Vid omröstning å föreningens sammanträden äger varje medlem en röst. Omröstning sker öppet därest sluten ej begärs. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen omröstning, vid sluten sker lottdragning. Fullmaktsröstning: Närvarande medlem äger genom fullmakt företräda en frånvarande medlem.

För besluts fattande fordras att minst en fjärdedel av föreningens medlemmar personligen eller genom fullmakt deltar i omröstningen. Därest sammanträdet genom för låg medlemsnärvaro ej är behörigt att fatta beslut äger styrelsen att genom per capsulamförfarande (”poströstning”) inhämta medlemmarnas mening. För besluts fattande fordras att minst en fjärdedel av föreningens medlemmar i majoritet biträder framställt förslag.

§ 9

Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt en övrig ledamot. Mandattiden är två år. Ordföranden utses av föreningen genom val vid ordinarie sammanträde. Två styrelseledamöter väljs årligen vid ordinarie sammanträde. Styrelsen äger att konstituera sig själv.

§ 9 (forts)

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet är enhälligt. Omröstning inom styrelsen sker öppet med utslagsröst för ordföranden.

§ 10

Styrelsen åligger

att handha föreningens angelägenheter
att under gemensam ansvarighet förvalta dess tillgångar
att till årsmötet avgiva en av styrelsen undertecknad berättelse över föreningens  verksamhet under föregående kalenderår.

§ 11

Ordföranden åligger

att kalla till föreningens och styrelsens sammanträden
att vid föreningens och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna
att med sin underskrift förse alla i föreningens och styrelsens namn utgående skrivelser och att deltaga i justeringen av protokoll
att som främsta vårdare av föreningens angelägenheter tillse att dess intressen i övrigt bevakas

§ 12

Sekreteraren åligger

att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden
att föra diarium över föreningens in- och utgående handlingar
att avfatta styrelseberättelser; upprätta, kontrasignera och avsända beslutade skrivelser mm

§ 13

Skattmästaren åligger:

att föra specificerade räkenskaper över föreningens ekonomi
att mottaga inflytande medel och verkställa alla av föreningen eller styrelsen beslutade utbetalningar
att före den 1 mars ha infordrat medlemsavgifterna till föreningen
att föra matrikel över föreningens samtliga medlemmar
att efter varje kalenderår avsluta räkenskaperna och före april månads utgång hålla dem jämte räkenskapshandlingarna tillgängliga för revisorerna

§ 14

En valberedning på två personer väljs årligen vid ordinarie sammanträde

Valberedningen åligger

att inlämna förslag till styrelsen senast tre veckor före det sammanträde vid vilket val skall äga rum
att föreslå lämplig ersättare då vakans uppstår på någon post under löpande mandatperiod

§ 15

Revisorerna åligger

att granska styrelsens förvaltning
att senast 14 dagar före årsmötet till styrelsen avlämna revisionsberättelse jämte yttrande angående beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 16

Ändring av dessa stadgar kan ske på ordinarie sammanträde, varvid för godkännande fordras bifall från minst två tredjedelar av de röstande, under förutsättning att minst en tredjedel av föreningens medlemmar är närvarande. Vid omröstning enligt denna paragraf får fullmaktsröstning ej förekomma.

Förslag till ändring skall senast två månader före ordinarie sammanträde skriftligen ingivas till styrelsen som har att jämte eget yttrande däröver delgiva detsamma föreningens samtliga medlemmar.

Därest sammanträdet genom för låg medlemsnärvaro ej är behörigt att fatta beslut äger styrelsen att genom per capsulam-förfarande inhämta medlemmarnas mening. För besluts fattande fordras att minst två tredjedelar av föreningens medlemmar biträder framställt förslag till stadgeändring.

§ 17

Förslag om föreningens upplösning framläggs och behandlas på samma sätt som föreskrivs vid stadgeändring under § 16.